Konu: Sınıf Öğretmenlerinin Üstünleri Tanılama Eğitimi

Bu araştırmada, genel eğitim okullarında derslere giren sınıf öğretmenlerine üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi konusunda uygulanan bir eğitim programının etkililiği ve uygulanan eğitim programının güçlü yönleri ile sınırlılıklarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, deneysel ve betimsel yöntemin kullanıldığı karma desende sürdürülmüştür. Araştırma grubu 14’ü deney, 15’i kontrol grubu olmak üzere toplam 29 öğretmenden meydana gelmektedir. Katılımcılara, üç gün üst üste 3’er saat olmak üzere, toplamda 9 saatlik bir eğitim uygulanmıştır. Uygulanan program, Taba modeline göre hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda,  deneyin uygulandığı grupta yer alan öğretmenlerin bilgi testinden aldıkları uygulama öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı yüksek düzeyde bir fark olduğu belirlenmiştir (z=3.243, p<.05, d=.87). Kontrol grubu öğretmenlerin ise bilgi testi ön test–son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (z=1.538, p>.05). Ayrıca, uygulamanın güçlü yönleri ile sınırlılıklarına ilişkin öğretmen görüşleri de belirlenmiştir. Nicel verilerin analizinde Wilcoxon İşaretli Sıralar testi ve Mann Whitney U testine, nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemine başvurulmuştur.

Makalenin tamamını ekten indirip okuyabilirsiniz.

Gönderi ekleri

Dosya eki ikonu Sinif-Ogretmeni-Ustun-Yetenek-Tanilama.pdf 343.9 kb, 279 defa indirildi 2016-06-27