Konu: Programlamaya Giriş

Bilgisayar  yazılımları  doğal  olarak  bir  sorunu  yani   bir  problemi  çözmek  üzere  hazırlanır.
Aslında  problem  çözümü  sadece  bilgisayar  bilimleri alanında  değil,  diğer  tüm  bilim alanlarında ve hatta günlük yaşantımızda karşımıza çıkan bir olgudur. Problemin özelliğine bağlı olarak, her bir alanda kendi özel çözüm yöntemleri ve problemi anlama ve çözümleme yöntemleri  bulunmaktadır.  Bir  fizikçinin  probleme  yaklaşım  biçimi  ile  bir  bilgisayar yazılımcısının yaklaşım biçimi farklılıklar gösterebilir.

Biz konuya program geliştirme açısından bakarak, problemin nasıl çözümleneceği konusuna eğileceğiz.   Bu   açıdan  bakıldığında,   problemin   ortaya   çıkışından,   çözümünü gerçekleştirinceye dek olan sürecin iki temel aşamadan oluştuğunu söyleyebiliriz:
• Problem çözme aşaması
•Gerçekleştirim aşaması

Problemin  çözüm  aşaması  da  kendi  içinde  alt  süreçlere  ayrılmaktadır.  Problem  çözme aşamasında aşağıdaki adımlar yerine getirilir:
•Problemin tanımlanması
•Çözümün ana hatlarının ortaya konulması
•Ana hatlara bağlı olarak bir algoritmanın geliştirilmesi
•Algoritmanın doğruluğunun sınanması Problemle ilgili algoritma ortaya konulduktan sonra, bu algoritmaya uygun olarak bilgisayar programlarının  hazırlanması  ve  çalıştırılması  gerekecektir.  Gerçekleştirim  adı  verilen  bu aşamada aşağıdaki adımlar yerine getirilir:
•Algoritma kodlan belirli bir programlama diline dönüştürülür.
•Program bilgisayarda çalıştırılır.
•Programın belgelemesi ve bakımı yapılır.

Bu iki süreç birleştirilerek, problemi bilgisayar aracılığıyla çözmek için, algoritma bulma ve programlama süreci şu şekilde ortaya konulabilir:
•Problemi belirleme ve anlama
•Algoritma hazırlama
•Program geliştirme
•Programı yürütme ve doğruluğunu değerlendirme.

Programlama  süreci  ardı  ardına  işlemlerden  oluşmasına  rağmen,  bu  sürecin  herhangi  bir adımından geriye dönerek işlemleri tekrarlamak mümkündür.